Prazňáková preklady

Hľadanie

Hľadať

Kto som

Mgr. Lucia PRAZŇÁKOVÁ LP
Mgr. Lucia PRAZŇÁKOVÁ
podrobnosti

Kvalita a rýchlosť odlišujú

Úradná prekladateľka z/do anglického jazyka s právnickým vzdelaním, zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č.: 971120, poskytujúca vysoko profesionálne prekladateľské služby najmä, ale nielen, advokátskym kanceláriám, právnym oddeleniam obchodných spoločností, audítorským spoločnostiam, súdom, štátnym orgánom ako i preklady úradných dokumentov pre fyzické osoby.

Samozrejmosťou je ústretový a individuálny prístup, flexibilita a rýchlosť dodávaných služieb s cieľom vytvorenia a zachovania dlhodobých profesionálnych vzťahov.

Vysoká úroveň poskytovaných služieb

Zárukou vysokej úrovne poskytovaných prekladateľských služieb sú najmä moje vzdelanie, dlhoročné pracovné skúsenosti získané v medzinárodných advokátskych kanceláriách, znalosť vysokých štandardov kvality právnych textov, zmysel pre detail a orientácia v právnych poriadkoch krajín východiskového i cieľového jazyka.

Zachovávanie mlčanlivosti

Prísne dodržiavanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v priebehu poskytovania prekladateľských služieb, a nesprístupňovanie akýchkoľvek informácií tretím osobám, sú pre mňa samozrejmosťou.

Poistenie

Poskytovaním kvalitných odborných služieb úspešne eliminujem vznik akejkoľvek škody na strane klienta. Popri tom mám uzavreté poistenie s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť vo výške 3 319 Eur.

Poistenie a zachovávanie mlčanlivosti

A

Poskytovaním kvalitných odborných služieb úspešne eliminujem vznik akejkoľvek škody...

podrobnosti>

B

Prísne dodržiavanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v priebehu ...

podrobnosti

Garantujem

  • ústretovosť
  • profesionalitu
  • kvalitu
  • dodržiavanie termínov
  • flexibilitu
  • proklientský prístup
  • precíznosť
  • kontrolu výsledného prekladu

Individuálne kurzy právnickej angličtiny

Individuálne kurzy právnickej angličtiny pre všetkých, ktorí pri výkone svojej profesie potrebujú ovládať právnu terminológiou, osvojiť si jej špecifiká, komunikovať so zahraničnými klientmi a pracovať cudzojazyčným znením zmlúv a iných právnych dokumentov. 

Bližšie tiež na office@praznakova.sk.

podrobnosti