Prazňáková preklady

Služby

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY:

ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE A KORPORÁTNA KLIENTELA

 • flexibilná prekladateľská podpora pri realizácii obchodných transakcií a právnych auditov
 • preklady zmluvnej dokumentácie
 • preklady interných dokumentov spoločností a dokumentov z úradných registrov:
  • zakladateľské listiny / spoločenské zmluvy / stanovy
  • výpisy z obchodného registra / živnostenského registra / potvrdenia registrátorov medzinárodných obchodných spoločností
  • zápisnice z valných zhromaždení
  • plnomocenstvá / poverenia / čestné vyhlásenia / podpisové vzory
  • interné smernice
  • kolektívne zmluvy
 • preklady účtovných závierok, poznámok k účtovným závierkám, výročných správ, správ audítorov
 • preklady rozhodnutí štátnych orgánov, rozsudkov / uznesení
 • preklady akýchkoľvek ďalších dokumentov podľa požiadaviek klienta

FYZICKÉ OSOBY

 • rodné listy
 • sobášne listy
 • vysvedčenia/diplomy
 • úradné potvrdenia
 • technické preukazy
 • občianske preukazy/pasy
 • závety
 • čestné vyhlásenia
 • notárske zápisnice
 • lekárske správy
 • akékoľvek ďalšie dokumenty podľa požiadaviek klienta

KURZY PRÁVNICKEJ ANGLIČTINY

Individuálne kurzy právnickej angličtiny pre všetkých, ktorí pri výkone svojej profesie potrebujú ovládať právnu terminológiou, osvojiť si jej špecifiká, komunikovať so zahraničnými klientmi a pracovať cudzojazyčným znením zmlúv a iných právnych dokumentov.  Bližšie informácie na office@praznakova.sk.

Kontakt

Mgr. Lucia PRAZŇÁKOVÁ

Nekrasovova 8
811 04 Bratislava
 

Tel.: + 421 (0) 907 108 952
E-mail: lpraznakova@gmail.com

Čítať viac